Община Свиленград въвежда електронно обслужване на гражданите

Община Свиленград  въвежда  електронно обслужване на гражданите Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви одобрението на проекта на община Свиленград “По-добри услуги – по-доволни граждани” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от европейския социален фонд, Приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02.
Стойността на проекта е 653 862 лева. Неговата цел е подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез по-бързо, спестяващо време и средства електронно административно обслужване. За периода на изпълнение на проекта – 18 месеца, в общината ще бъдат въведени нови електронни системи за по-лесно административно обслужване на гражданите и фирмите в удобно за тях време.
След анализ на състоянието на административното обслужване, проучено чрез анкетни карти и провеждане на кръгла маса, ще се разработят и инсталират по-усъвършенствани електронни системи, които ще подобрят качеството на работа с хората, търсещи услуги в общината. Най-важните дейности от проекта са разработката и внедряването на Географска информационна система за административно обслужване в община Свиленград и създаване на интернет портал за електронно административно обслужване, съвместим с електронното правителство. Предвидени са и две обучения на 40 служителите в администрацията за работа с нововъведените системи. Гражданите и бизнеса също ще бъдат запознати с новите възможности за административно обслужване. Ще бъдат отпечатани и раздадени 3 000 броя наръчници, съдържащи информация за всички административни услуги в общината, срокове, такси и инструкции за получаването им чрез създадения интернет портал. Рекламен видеоклип, излъчван по местните кабелни телевизии, също ще информира обществеността за улесненията и начина на ползване на новия интернет портал.

https://www.livechatalternative.com/