Добро финансово състояние на община Свиленград сочи отчетът на бюджета за полугодието

Добро финансово състояние на община Свиленград сочи отчетът на бюджета за полугодието В края на първото полугодие на 2009 г. община Свиленград е в добро финансово състояние. Това сочи анализът на приходите и разходите в бюджета на общината, разгледан на последното редовно заседание на Общински съвет - Свиленград.
12 300 000 лева са приходите в общинската хазна за отчетния период. От тази сума 3 100 000 лева са държавна субсидия, 640 000 лева са отпуснати от централния бюджет за местни дейности, а 1 600 000 лева са целеви средства за капиталови разходи. За изпълнение на европейски проекти общината разполага с 4 173 000 лева.
Собствените приходи за шестмесечието са 2 070 000 лева. На същото ниво както миналата година върви събирането на имуществените данъци – 56 на сто изпълнение на плана до момента. В сравнение с 2008 г. обаче има занижение на неданъчните приходи вследствие спада на фирмените дейности в условията на финансова криза. Изпълнението тук е 30% спрямо заложеното. Според заместник-кметът по бюджет и финанси Мария Костадинова най-малък е процентът на изпълнение на собствените приходи в частта - продажби на общинско имущество, а това води до ограничаване в изпълнението на капиталовата програма на общината.
За шестте месеца на годината общината е изразходвала 8 200 000 лева. От тях 3 200 000 лева са за издръжка на училищата и детските градини, на администрацията и за здравеопазване. Като приоритетни разходи заместник-кметът Мария Костадинова посочи 3 800 000 лева вложени в изпълнение на капиталовата програма на общината.

https://www.livechatalternative.com/