Висок кредитен рейтинг бе присъден на Община Свиленград

dsci6414.JPG Община Свиленград получи една от най-високите степени на кредитен рейтинг Дългосрочният кредитен рейтинг е А - стабилна перспектива. Краткосрочният кредитен рейтинг на общината е а-2. Ваня Василева, управляващ директор на агенцията за кредитен рейтинг „Глобал Рейтингс” връчи днес сертификата на кмета Георги Манолов.
Агенцията е извършила цялостен финансов анализ на общината, който обхваща пълно обследване на кредитоспособността й - ликвидност, задлъжнялост, рентабилност, автономност, инвестиционни проекти, след което е дала обща оценка за кредитоспособността и кредитния риск в краткосрочен и дългосрочен план. По общата скала най-високата оценка ААА, най-ниската Д.
В дейността на общината експертите са констатирали разумно управление, способност за генериране на алтернативни приходи – спечелените проекти от програми са значителна сума, високи стойности на положителен краен баланс за целия анализиран период, значителен остатък от предходни години, умерено поемане на дългосрочни задължения, ниски нива на просрочени задължения, добра ликвидност, добро управление на активи, високи стойности на приходи от наеми и продажба на общинско имущество, добра концесионна политика.
Наличието на висок кредитен рейтинг осигурява отлична идентификация на общината пред международните инвеститори и финансови институции, подобряване на възможността за привличане на чуждестранни директни инвестиции, осигуряване на сравнително бърз и лесен достъп до международните и националните финансови пазари. Повишаването на кредитния рейтинг с всяка една степен води до намаляване на лихвите по полученото финансиране с 0,3 – 0,5 %, позволява пласиране на облигационни емисии и други дългови инструменти при максимално изгодни условия.

https://www.livechatalternative.com/