Срещи-дискусии за опазване на блатното кокиче се проведоха по проект на общината

Срещи-дискусии за опазване на блатното кокиче се проведоха по проект на общината Срещи-дискусии с ученици и граждани се проведоха на 30 март по проекта на община Свиленград "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът е по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Мярка BG161PO005/08/3/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".
На двете срещи бе направена презентация на възможностите за създаване на условия за устойчиво опазване на биологичния вид блатно кокиче в района на Свиленград. Биологът Севдалина Сребрева разясни ценността на блатното кокиче за фармацевтиката – съдържа алкалоида галантамин, от който се произвеждат лекарствени препарати против детски паралич. Като застрашен от изчезване вид кокичето е включено в Червената книга на България и се намира под специален режим на ползване.
Ръководителят на проекта инж. Иван Апостолов представи чрез схеми и карти мерките за оводняване на ЗМ “Лозенски път”, които ще бъдат предприети по проекта. Ще бъдат създадени условия за навлизане на повърхностни скатни води и тяхното акумулиране на територията на защитената местност.
Дискусия предизвика въпросът за опазване на растението чрез повишаване на обществената ангажираност, за да не се допуска разораване на местността, паша на домашни животни или нерегламентирано бране на листно-стъблена маса.
В срещата с учениците се включиха възпитаници на СОУ “Д-р Петър Берон” от 7 до 10 клас. По-голямата част от тях са членове на природолюбителските клубове към училището. Към втората среща-дискусия, която се проведе в залата на общината, интерес проявиха учители, гранични служители, студенти, представители на бизнеса и медиите.

https://www.livechatalternative.com/