Възстановяваме водния режим на находището на блатно кокиче

Възстановяваме водния режим на находището на блатно кокиче Днес започнаха строително-монтажните дейности за защита популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград, заложени в проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се изпълнява от община Свиленград от 2009 г. Той се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и от Европейския фонд за регионално развитие, Мярка BG161PO005/08/3/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". Стойността на проекта е 527 784 лева, а продължителността му - 24 месеца. Целта е възстановяване, опазване и управление на находищeто на блатно кокиче и устойчивото му ползване за биологичен ресурс.
На кратка церемония за старта на строителните дейности, на която присъстваха и деца от клуба на природолюбителите към СОУ "Д-р П. Берон", заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова отбеляза важността на този общински проект за запазване уникалността на природата в района. Ръководителят на екипа, хидроинженерът Иван Апостолов, запозна присъстващите с планираните дейности - възстановяване на водния режим чрез изграждане на система за устойчиво поддържане на необходимото оводняване, почистване на района от строителни и други отпадъци, основен ремонт на пътя водещ към защитената територия и обособяването му като велопътека, създаване на кът за отдих -изработване и поставяне на беседки и частично ограждане на терена. Софийската фирма “Трейс- София” ЕАД, която бе избрана след провеждане на обществена поръчка, се ангажира да извърши строителните работи за три месеца. Стойността на СМР е 184 615 лева.
Защитена местност “Лозенски път” е с площ 327,80 дка. Разположена е отдясно на река Марица в сравнително гъсто населен район. Тя е силно чувствителна към човешки дейности, свързани с управлението на водите. Хидрологичният режим на влажната зона е влошен след изграждането през 70-те години на диги и прекъсване на връзката с реката. Тази защитена територия е едно от най-големите находища на блатно кокиче в Южна България и най-голямото в Източни Родопи.
Видът блатно кокиче е с голямо икономическо значение. Съдържа алкалоидите галантамин, ликорин, ликоренин, тацетин, изотацетин, унгерин, естивин и др. В практиката основно се използва като суровина за добиване на галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич Нивалин.


https://www.livechatalternative.com/