Законосъобразен, изчерпателен и достоверен е общинският финансов отчет за 2009 г. според Сметна палата

Законосъобразен, изчерпателен и достоверен е  общинският финансов отчет за 2009 г.  според  Сметна палата Финансовите и стопански операции на община Свиленград за изминалата 2009 г. са в съответствие със законовите и нормативни изисквания, гласи становището на Сметна палата, което бе връчено на кмета инж. Георги Манолов.
В продължение на три месеца одиторите са прегледали отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за предходната година като са направили проверка, анализ и оценка на финансовата документация по няколко критерия: за изчерпателност, достоверност, действителност, законосъобразност, редовност, правилност и измеримост. “При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна увереност, че отчетът не съдържа съществени грешки и нередности и дава вярна и честна представа за достоверността и законността на финансовата и нефинансова информация ”, се казва в становището на експертите.
До същите заключения са стигнали проверяващите и относно имуществения и финансов баланс на общината към 31.12.2009 г. Тук са съблюдавани допълните критерии – наличност и валидност, принадлежност и собственост и оповестяване на прилаганата счетоводна политика.
https://www.livechatalternative.com/