Служител на Община Свиленград - в състава на междуведомствена експертна група по обществените поръчки

Служител на Община Свиленград -  в състава на междуведомствена експертна група по обществените поръчки  Служител в Общинска администрация - Свиленград е единственият представител на община, включен в състава на новосформираната Междуведомствена експертна група за изработване на нормативна рамка за провеждане на обществени поръчки. Това е главен експерт “Поръчки, концесии и контрол” в община Свиленград Грозденка Дюлгерова. Тя е в състава на комисията заедно с общо 32 представители на Агенцията по обществени поръчки, на всички министерства, на Комисията за защита на конкуренцията, Сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националното сдружение на общините. Комисията е създадена със заповед на министър-председателя Бойко Борисов и се оглавява от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова. На няколко заседания експертите ще трябва до 10 ноември да изготвят и представят обобщен анализ на практиката и риска при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки и да дадат предложения за мерки, усъвършенстващи тази нормативна уредба.
Експертната група ще подпомага дейността на Междуведомствената работна група от министри и замминистри, която до средата на декември трябва да изготви и обсъди законодателна концепция за провеждане на обществените поръчки.

https://www.livechatalternative.com/