Община Свиленград спечели проект за създаване на туристически атракции в района на Мезек

Община Свиленград спечели проект за създаване на туристически атракции в района на Мезек Община Свиленград спечели проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Оценяващият екип към Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поставил на второ място разработката на Свиленград от общо 15 одобрени проекти на различни общини. Финансирането е на стойност 3 142 267 лева. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Целта е да се създадат туристически атракции, които да спомогнат за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на традиционния масов туризъм в Община Свиленград. Планирани са дейности, които да провокират интереса, любопитството и емоцията сред посетителите на историческите забележителности и да представят историята на региона по нов и атрактивен начин.
Дейност „Разработване на интерпретативни програми и доставка на оборудване за Средновековната крепост и Тракийската гробница при с.Мезек” ще предостави възможност на туристите да се потопят в атмосферата на епохата, от която датира паметникът на културата. Предвижда се разработката на няколко интерпретативни програми съответно на Средновековната крепост и на Тракийската куполна гробница. За реализиране на атракциите ще бъде закупено специално оборудване. В гробницата ще бъдат поставени холографски изображения на намерените в нея предмети - предимно златни и бронзови украшения, голяма част от които се намират в Националния Археологически институт с музей към БАН в София. В купола на гробницата и на олтара ще се подреди тематичен кът. Чрез изкуството стрийт арт ще се изрисува част от пътя, водещ до нея. Средновековната крепост и районът вътре и около нея ще се обособи като „Средновековен атракцион”, който ще бъде издържан в духа на средновековието.
Друга дейност по проекта предвижда изграждане на маршрут за колоездене от разклона Свиленград - Гърция - с. Мезек до пътя за Тракийската куполна гробница и пътя към Средновековната крепост.
Дейност „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост при с.Мезек” се явява естествен завършек на разработения и осъществен през 2007 г. проект, финансиран по програма ФАР-ТГС България-Гърция «Развитие на културното наследство на община Свиленград чрез възстановяване на крепостта в Мезек”, който поради ограничените финансови средства включваше частична намеса по крепостта. Строително–монтажните работи сега ще включват подготовка на терена, консервация и реставрация по крепостните стени, кули и стълби, следреставрационни работи.
Освен това ще се извърши рехабилитация на общински път, водещ до крепостта Мезек, а също и на пътя до Тракийската гробница, който се явява единствената връзка с тази историческа забележителност. В проекта се предвижда разработване на рекламни и информационни материали и рекламна кампания сред туроператори.
Проектът „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-01/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

https://www.livechatalternative.com/