Сайтът е в процес на обновяване!

Общината въведе нова услуга - извозва разделно събраните отпадъци директно от търговските обекти

Общината въведе нова услуга - извозва разделно събраните отпадъци директно от търговските обекти

Община Свиленград започна събиране и извозване на разделно събрани хартия, пластмаса и стъкло директно от търговските и административни обекти. От 01.04.2019 г. камиони на общината минават през магазини, офиси, заведения за обществено хранене, стопански и производствени сгради на територията на град Свиленград и извозват събраните разделно отпадъци. Новият модел за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло се извършва със съдействието на „Екопак България” АД. Целта е, като се улеснят търговците, да се повиши ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци. Новата услуга е безплатна за ползвателите.
Събирането и транспортирането на хартия, пластмаса и стъкло от общината ще се извършва по определен график два пъти седмично. Необходимо е собствениците и управителите на търговските обекти да проявят отговорно отношение при правилното разделяне на отпадъците от опаковки, отделени вследствие на тяхната дейност. Отпадъците трябва да са подготвени за лесно пренасяне - хартията и картонът да са нагънати, пластмасата и стъклото да са отделно сортирани в касетки или чували. Битовите отпадъци от търговската дейност се изхвърлят както досега в най-близко разположените контейнери тип “Бобър”.
Собствениците или наемателите на имоти, търговски обекти, офиси, заведения за обществено хранене, стопански и производствени сгради, трябва да сключат договор с ОбА-Свиленград, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци.
Според Наредба №14 на Общински съвет – Свиленград, определяща условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране,претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград, е забранено изхвърлянето на опаковки, хартиени, пластмасови, стъклени и други отпадъци на обществени места. При констатиране на нарушения е предвидена санкция по реда на наредбата.
С новия метод „от обект до обект” Община Свиленград надгражда дейностите по разделно събиране на отпадъци и подобрява опазването на чиста околна среда. През последните две години в системата за разделно събиране бяха включени жилищни сгради, при които на място бяха поставени съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Сега общината разширява обхвата на системата, като извозва от място сепарираните отпадъци от всички търговски обекти.