Сайтът е в процес на обновяване!

Финансиране на ремонта на шест улици спечели общината

Финансиране на ремонта на шест улици спечели общината

Финансирането на ремонта на шест улици в Свиленград спечели общината по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград”. Това са ул. „Тодор Кирков”, ул.”Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул.„Комуна”, ул. „3-ти март”, ул. „Пушкин”. Общата стойност на проекта е 978 083,31 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 20.05.2019г. Финансирането е по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектното предложение на общината бе подадено на 04.07.2018г. Предстои подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на СМР и Строителен надзор.