Сайтът е в процес на обновяване!

Две нови спортни площадки ще се изградят в Свиленград

 Две нови спортни площадки ще се изградят в Свиленград

Общината започва изграждане на две нови спортни площадки – баскетболна и футболна, след като спечели финансиране по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 81 488,20 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 20.05.2019 г. Предстои подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по реда на ЗОП.