Сайтът е в процес на обновяване!

Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци бе направена днес в землището на Свиленград

Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци бе направена днес в  землището на  Свиленград

Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за територията на Община Свиленград бе направена днес в землището на Свиленград, в местността Деветте чуки. След църковното освещаване от архиерейския наместник отец Константин, първата копка направиха кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов, ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова и координаторът Светлана Динкова.
Официалната церемония се организира по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-Свиленград”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0010-С-01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Приоритетна ос „Отпадъци”. Бенефициент е Община Свиленград. Общата стойност на проекта е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730,03 лева и национално съфинансиране 403 187,65 лева. Съфинансирането от Община Свиленград е 876 478,17 лева. Срокът на изпълнение е 24 месеца. Главна цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от Община Свиленград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
На общински терен от 12 дка ще бъде изградена и въведена в експлоатация модерна инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. Тя ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва население от 22 500 души. В обекта ще се обособят площадка за приемане на биоотпадъците, където те ще бъдат раздробявани и смесвани, и площадка за зреене на отпадъка. Ще бъде изграден навес за стационарно барабанно сито и склад с навес за съхранение на готовия компост. Ще се изгради офис с оборудване. Районът ще бъде ограден с ограда с портална врата. Ще се постави осветление и видеонаблюдение. Ще се оформи паркова зона. Съпътстващата инфраструктура към инсталацията включва изграждане на довеждащ път, поставяне на електрозахранване с трафопост, изграждане на помпена станция и напорен водопровод.
Очаква се екплоатацията на компостиращата инсталация за Община Свиленград да доведе до намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921 тона, а общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година да намалее до 3 325,63 тона.
Това е дълго чакан за реализиране проект с голям ефект върху жителите на общината. Същинската експлоатация на инсталацията ще започне през 2020 година, обяви в словото си инж. Иванка Димитрова.
В приветствието си към гостите на церемонията кметът инж. Георги Манолов отбеляза важността на проекта за здравето на хората, чистотата на природата и размера на таксата битови отпадъци. Този проект е част от цялостен процес за превръщането на Свиленград в по-чисто място за живеене, каза той. Процесът започна много по-рано с рекултивирането на старото депо за битови отпадъци, с разделното събиране на отпадъците, с изграждането на екокътове. Настоящият проект вече е по-висока степен на действие и мислене в тази сфера. Тук зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт компост за наторяване или това е т.нар. кръгова икономика и показва идеята на общината за оползотворяване на отпадъците. Видяхме от примера на италиански общини, че те са постигнали това за 10 години, важното е да има постоянство. Този проект е тежък и реализацията му няма да е лесна, но аз вярвам в екипа и му пожелавам успех, завърши словото си инж. Манолов.
На церемонията присъстваха заместник-кметът на Община Любимец Илия Илиев, директорът на Регионалното депо в Харманли Даниела Борисова, директорът на ЕVN Пеньо Стойков, представители на екологичната организация „За земята”, представители на природозащитната организация „Зелени Балкани”, представители на НПО „Инициатива за Свиленград” и НПО АКРИЛ, членове на Консултативния съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград, граждани и медии.