Съобщение за нуждаещите се от жилище

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Съобщава на всички лица, включени и картотекирани в списъка за 2010 г. като лица с установени жилищни нужди, че могат да се запознаят с възможността и условията за учредяване на право на строеж за построяване на жилищни сгради по реда на чл.49а от ЗОС в УПИ VІ в квартал 155а /ул."Граничар"/ и определените пазарни цени в едномесечен срок от публикуване на настоящата обява. При проявен интерес се подава заявление, което ще бъде разгледано от Общински съвет - Свиленград
За повече информация : Дирекция ОСРР ст.310 и ст.311 на ОбА – Свиленград, тел. 74 310 и 74 311, както и на сайта на общината.
https://www.livechatalternative.com/