Обявление

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
О Б Я В Л Е Н И Е

За предстоящо отчуждаване на имот и част от имот – частна собственост , находящи се в Свиленград, за реализация на обект на транспортната и техническата инфраструктура : улица с о.т. 443-1077 /ул. „Зорница” / като част от околовръстен път - публична общинска собственост
На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А

Собствениците на поземлени имоти, находящи се в Свиленград и попадащи в реализацията на на обект на транспортната и техническата инфраструктура : улица с о.т. 443-1077 /ул. „Зорница” / като част от околовръстен път, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно плана на Свиленград , одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. на Кмета на Община Свиленград, предвиждащ реализиране на обект публична общинска собственост / чл. 22, ал.1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл.21,ал.1 от ЗОС/, както следва:

Поземлен имот - 2531; Квартал - 143А; Собственици - Георги Фотев Манафъков; Засегната площ от имота - 284 кв. м; Стойност на обезщетението в лева -7262 лв. и 350 лв. за подобрения
Поземлен имот - 2530; Квартал - 143А; Наследници на Колю Проданов Шейтанов; Засегната площ от имота - 315 кв. м; Обезщетение - 8063 лв.

Обектът на транспортната и техническата инфраструктура: улица с о.т. 443-1077 /ул.„Зорница”/ като част от околовръстен път е общински обект от първостепенно значение по смисъла на т.73 от § 5 от ДРна ЗУТ съгласно Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011г., приета с Решение № 870/04.02. 2011г., изм. с Решение №911/31.03.2011г. на ОбС-Свиленград.
Реализирането му ще доведе до изнасяне на транзитния поток от града , ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничат негативните въздействия върху околната среда.
В срока на обявлението, собствениците на посочените имоти следва да представят легитимни документи за собственост в дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” ,Община Свиленград ,ст.310, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведено по сметка на Община Свиленград, съгласно чл.29,ал.2 от ЗОС.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград.
Настоящото обявление е валидно за срок от един месец от датата на публикуването му.

https://www.livechatalternative.com/