Съобщение

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д уведомява, че отварянето на заявлението за процедурата на договаряне без обявление по обществена поръчка с предмет: "Допълнително възникали СМР към обект Рехабилитация /основен ремонт/ на улици централна градска част в гр.Свиленград”, ще бъде на 26.05.2011 г. в 15:00 часа в малката заседателна зала на втория етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/