О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ПРИ СТРОЕЖА НА АМ "МАРИЦА"

О Б Я В Л Е Н И Е

За започнала по предложение на МРРБ процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост , находящи се в землището на гр.Свиленград, за изграждане на национален обект ,а именно: „АМ-Марица „ Оризово- Капитен Андреево участък „Любимец – Капитан Андреево” от км.89 + 100 до км. 108 + 260 ,подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград- Пътрогор от км.0 + 000 до км.2 + 715, км. 2 + 715 до км. 3 + 490 и Пътен възел „Свиленград” при км.99 + 280

На основание чл.34а,ал.3 от Закона за държавната собственост

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на недвижими имоти, находящи се в землището на Свиленград и попадащи в реализацията на обект „АМ-Марица „ Оризово- Капитен Андреево участък „Любимец – Капитан Андреево” от км.89 + 100 до км. 108 + 260 ,подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград- Пътрогор от км.0 + 000 до км.2 + 715, км. 2 + 715 до км. 3 + 490 и Пътен възел „Свиленград” при км.99 + 280 за започнала процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от Закона за държавната собственост съгласно Регистър на земеделските имоти за отчуждаване / приложение към т.1 от проекта на РМС/ и неразделна част от настоящото обявлението.
Обявление се издава съгласно Писмо с вх. № В-3753/10.06.2011г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и се поставя на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград на 23.06.2011г.


ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
Кмет на Община Свиленградhttps://www.livechatalternative.com/