Дневен ред на 52-то редовно заседание на ОбС

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА


СВИКВАМ

Общински съвет- Свиленград на Петдесет и второто редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2011 год./четвъртък/ от 10,00 часа в заседателна зала на втори етаж /малката/ на ОбА- Свиленград при следния,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Стратегия за развитие на туризма в община Свиленград 2011-2016г. Докладва Председателя на ИК
2. Разглеждане на отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011г. на община Свиленград. Докладва Председателят на БК.
3.Приемане на решение след изслушване становището на ИК, БК и КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №207/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Отчет на Инвестиционната програма на Община Свиленград към 30.06.2011г.Докладват Председателите на ИК,БК и КТСУ.
4.Разглеждане на Отчет за работата та ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2011г-30.06.2011г.
5.Приемане на решение след изслушване становищата на БК по предложения проект за решение в ДЗ №197/12.07.2011г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Свиленград за 2011г Докладва Председателят на БК.
6.Приемане на решение след изслушване становищата на БК по предложения проект за решение в ДЗ №198/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно -промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Свиленград за 2011г Докладва Председателят на БК.
7.Приемане на решение след изслушване становищата на БК по предложения проект за решение в ДЗ №199/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-промени по бюджета на СОУ „Д-р Петър Берон” за 2011г.Докладва Председателят на БК .
8. Приемане на решение след изслушване становището на БК по предложения проект за решение в ДЗ №208/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-. промени по бюджета на община Свиленград за 2011г. Докладва Председателят на БК.
9.Приемане на решение след изслушване становището на БК и по предложения проект за решение в ДЗ №222/15.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- промени по бюджета на община Свиленград за 2011г Докладва Председателят на БК.
10.Приемане на решение след изслушване становището на ИК, БК и КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №206/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-. Промени по Инвестиционната програма на Община Свиленград за 2011г. Докладват Председателите на ИК,БК и КТСУ.
11.Приемане на решение след изслушване становищата на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №205/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- продажба чрез публично оповестен конкурс на търговски обект – сладкарница, находящ се в Свиленград, бул.”България” №123. Председателят на ИК.
12.Приемане на решение след изслушване становището на КЗГГОС и ИК по предложения проект за решение в ДЗ №204/12.07.2011г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи маломерни имоти от Картата на възстановената собственост на землище гр.Свиленград с начин на трайно ползване –нива. Докладват Председателите на ИК и КЗГООС.
13.Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №203/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на недвижим имот /ЧОС/, представляващи земеделски имот №000268 по КВС на землище с Чернодъб /ЕКАТТЕ 81116/ с начин на трайно ползване –лозе, площ от 23,149, категория IV/четвърта/.Докладват Председателите на ИК и КЗГООС.
14.Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №189/08.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на недвижим имот /ЧОС/, представляващ земеделски имот от Картата на възстановената собственост на землище с.Момково /ЕКАТТЕ 48979/ с начин на трайно ползване –нива, площ от 3,100 дка, местност”Край село”, категория V /пета/. Докладват Председателите на ИК и КЗГООС
15.Приемане на решение след изслушване становищата на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №186/29.06.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи маломерни имоти от Картата на възстановената собственост на землище гр.Свиленград с начин на трайно ползване –нива, изостав.трайно насъждение и лозе. Докладват Председателите на ИК и КЗГООС.
16.Приемане на решение след изслушване становищата на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №195/11.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Отдаване под наем на недвижим имот ПОС, представляващ имот № 000317 по КВС на землище с.Студена /ЕКАТТЕ 70055/, НТП-язовир /водоем/ / с площ от 97.113 дка, местност „Баева кория” за срок от 5 години Докладват Председателите на ИК и КГЗООС.
17.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №194/11.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-. отдаване под наем на част от имот –ПОС в сградата на Общинска администрация Свиленград. Докладва Председателят ИК .
18.Приемане на решение след изслушване становищата на КТСУ и ИК по предложения проект за решение в ДЗ №200/12.07.2011г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Учредяване на право на строеж на социално жилище върху имот –ЧОС. Докладват Председателите на КТСУ и ИК.
19.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ и ИК по предложения проект за решение в ДЗ № 201/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно Учредяване на право на строеж на социално жилище върху имот –ЧОС. Докладват Председателите на КТСУ и ИК.
20.Приемане на решение след изслушване становищата ИК по предложения проект за решение в ДЗ №188/08.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Изплащане на обезщетение във връзка с изграждане на обект:”Автомагистрала Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък-„Любимец – Капитан Андреево” от км. 89+100 до км. 108+260 –дясно платно. Докладва Председателят на ИК.
21.Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №224/15.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-Предоставяне на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи имоти от КВС на землище с.Сива река /ЕКАТТЕ 66370/ с обща площ от 163,986 дка в местностите „Стратиев гьол”, „Могилата”, „Езегре”, „Шосето –Свиленград” и „Чифлика”, НТП –нива и изоставена нива под аренда за срок от 10 години. Докладва Председателят на КЗГООС.
22.Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС и ИК по предложения проект за решение в ДЗ №209/13.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-. Продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти от КВС на землище с .Варник /ЕКАТТЕ 10152/ Докладват Председателите на ИК и КГЗООС
23.Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ № 227/18.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на част от недвижим имот,представляващ земеделски имот №043233 по КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/,НТП-лозе с площ от 0,221 дка,местност „Гюнюза”,категория пета /V / Докладва Председателят на КЗГООС.
24.Приемане на решение след изслушване становището на КЗСДС по предложения проект за решение в ДЗ №190/08.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., приоритетна ос 3 ”Качество на живот и разнообразяване на възможностите на заетост” , Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” към Министерство на земеделието и храните. Докладва Председателят на КЗСДС.
25.Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №191/08.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Подаден проект към Министерството на земеделието и храните по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., приоритетна ос 2 „Подобряване на околната среда и селската природа /управление на земята/”, Мярка 226”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности. Докладва Председателят на КЗГООС.
26.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №228/18.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Кандидатстване пред Министерството на Регионалното развитие и благоустройство по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. Докладва Председателят на ИК.
27.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №226/18.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-Допълнение към Решение № 912/31.03.2011г. Докладва Председателят на ИК.
28.Приемане на решение след изслушване становищата на КЗГООС, ИК и КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №225/15.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Изграждане на паметник на Васил Левски в ПИ №001886 в м.”Левката” по КВС на з-ще гр.Свиленград до АМ „Марица” и предоставяне на недвижим имот –общинска собственост на Сдружение „Аз обичам България” Докладват Председателите на КЗГООС,ИК и КТСУ.
29.Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ № 223/15.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Последващи действия по провеждане на публично оповестен конкурс,за продажба на недвижим имот,обявен със Заповед №1044/21.06.2011г.на Кмета на Община Свиленград. Докладва Председателят на ИК.
30.Приемане на решение след изслушване становището на КЗСДС по предложения проект за решение в ДЗ №192/08.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно -Изменение в Правилника за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове н Община Свиленград. Докладва Председателят на КЗСДС.
31.Приемане на решение след изслушване становището на КОКПЧЕИ по предложения проект за решение в ДЗ № 202/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Преименуване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси в Община Свиленград и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на ОбССЕИВ в Община Свиленград .Докладва Председателят на КОКПЧЕИ.
32. Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №230/20.07.2011 г. от Атанас Атанасов- Общински съветник при ОбС- Свиленград,относно- Изменение на Решение №904/31.03.2011г на ОбС -Свиленград.Докладва Председателят на КЗГООС.
33. Приемане на решение след изслушване становището на КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №229/20.07.2011 г. от Атанас Атанасов- Общински съветник при ОбС- Свиленград,относно- Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице на недвижим имот ,представляващ земеделски имот № 043157 по КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/, НТП-лозе с площ 0,444 дка, местност „Гюнюза”, категория V/пета/. Докладва Председателят на КЗГООС.
34.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ № 210/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166184, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „ЕЛ МОРО” ЕООД. Докладва Председателят на КТСУ.
35.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №211/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-. Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166189, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „ГРИСОТИ” ЕООД. Докладва Председателят на КТСУ.
36.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №212/14.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166187, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „РОЛАНД СОЛ” ООД. Докладва Председателят на КТСУ.
37.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ № 213/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166053, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „ГРИСОТИ” ЕООД. Докладва Председателят на КТСУ.
38.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №214/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №085069, находящ се в м. „Урмуша”, землището на с.Момково, община Свиленград, собственост на Златан Петров Вангелов. Докладва Председателят на КТСУ.
39.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №215/14.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №692006, находящ се в м. „Мумнево”, землището на Свиленград, собственост на „Енергийни системи-Свиленград” ЕООД . Докладва Председателят на КТСУ.
40.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №216/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №010030, находящ се в м. „Кайлията”, землището на с.Мезек, община Свиленград, собственост на Христо Димитров Христов. Докладва Председателят на КТСУ.
41.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №217/14.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №000013, находящ се в землището на с.Пашово, община Свиленград, ведно с ел.схема към него. Докладва Председателят на КТСУ.
42.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ № 218/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166188, находящ се в м.„Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „Роланд Сол” ООД. Докладва Председателят на КТСУ.
43.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №219/14.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166185, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река, община Свиленград, собственост на „ДРАГОЙНА” ЕООД.Докладва Председателят на КТСУ.
44.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №220/14.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166161, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „ ЕЛ МОРО” ЕООД. Докладва Председателят на КТСУ.
45.Приемане на решение след изслушване становището на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №221/14.07.2011г. от инж.Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №166090, находящ се в м. „Чинаря”, землището на с.Сива река,община Свиленград, собственост на „ДРАГОЙНА” ЕООД. Докладва Председателят на КТСУ.



Председател на ОбС- Свиленград:…………………………….
/Таня Коларова/

ТК/ПБ

https://www.livechatalternative.com/