Обявление за отчуждаване

На основание чл.25,ал.4 от Закона за общинската собственост
У В Е Д О М Я В А М:
Собственика/ците на ПИ № 2530 в кв.143А по плана на Свиленград, одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. на Кмета на Община Свиленград , целият с площ от 929 кв.м. , граници :улица, ПИ №2529 ,ПИ №2534, ПИ №5816 и ПИ №2531 ,че съгласно Заповед №1272/29.07.2011г. на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на част с площ от 315 кв.м. от съответния имот, обезщетението е внесено по сметка на Община Свиленград и ще бъде изплащано след изтичане на 14 дни от датата на обнародване на цитирана заповед в „Държавен вестник” при условията на чл.29,ал.2 от Закона за общинската собственост.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Общинска администрация-Свиленград.

Инж. Георги Манолов
Кмет на Община Свиленград
https://www.livechatalternative.com/