СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, експониране и адаптация на Турска баня в Арт галерия и Туристически информационен център в град Свиленград” по Проект № B1.12.01 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г, ще бъде на 30.08.2011г. в 14:00 часа в голямата заседателна зала на първия етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
https://www.livechatalternative.com/