СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Доставка на нови детски съоръжения и почистване на двора в ЦДГ “Детелина”, гр. Свиленград по Проект “Доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ “Детелина” и почистване на двора” по Национална кампания “ За чиста околна среда” на МОСВ, ПУДООС на тема “Обичам природата и аз участвам”, ще бъде на 30.08.2011г. в 15:00 часа в голямата заседателна зала на първия етаж в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
https://www.livechatalternative.com/