Дневен ред на заседание на Общински съвет – Свиленград

Петдесет и трето извънредно заседание на Общински съвет – Свиленград ще се проведе на 07.09.2011 год./сряда/ от 10,00 часа в голямата заседателна зала на първи етаж на ОбА - Свиленград при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение по ДЗ №243/30.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Свиленград и кметове на кметства за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.
2. Приемане на решение по предложения проект за решение по ДЗ №233/18.08.2011 г. от Ася Райкова- Зам.кмет на община Свиленград, относно- . одобрение на решението за определяне на кандидата, спечелил конкурса за управлението на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД.Докладва Председателят на КЗСДС.
3. Приемане на решение след изслушване становището на ИК, по предложения проект за решение в ДЗ №232/18.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- изменение на решение № 751/17.09.2010г. за получаване на съгласие за сключване на договор с Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ. Докладват Председателят на ИК.
4. Приемане на решение след изслушване становищата на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №239/25.08.2011г. от инж. Георги Манолов - Кмет на община Свиленград, относно- Договор №129/25.02.2011г. с Фонд за органите на местно самоуправление в България –ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект към Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията, Договор № А 09-31-102С/12.06.2009г. проект „По-добри услуги –по-доволни граждани”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд. Докладва Председателят на ИК.
5. Приемане на решение след изслушване становищата на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №238/25.08.2011г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Промяна на т.4 на Решение № 1029/28.07.2011г. Докладва Председателят на ИК.
6. Приемане на решение след изслушване становищата на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №241/26.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно промени по Инвестиционната програма на Община Свиленград за 2011г. Докладва Председателят на ИК.
7. Приемане на решение след изслушване становищата на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №240/25.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-сключване на договор с „В и К” ЕООД –Хасково, относно възстановяване на улични платна и тротоари при аварии и принудително спиране на захранване на абонати. Докладва Председателят на ИК .
8. Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №234/23.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- отдаване под наем на част от недвижим имот –публична общинска собственост на „Солар холд” ЕАД
Докладват Председателите на ИК и КЗГООС.
9. Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №236/25.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- съгласие за делба на недвижим имот/ЧОС/, представляващ имот №114001 по Картата на възстановената собственост на землище с.Сива река с НТП-Тр. насъждения, местност „Корията”, площ от 123.492 дка. Докладват Председателите на ИК и КЗГООС.
10. Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КЗГООС по предложения проект за решение в ДЗ №235/25.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- преобразуване на недвижими имоти /ПОС/,представляващи имоти от Картата на възстановената собственост на землище гр.Свиленград, местност „Под Баяндър”, НТП –полски път и продажба на същите. Докладва Председателите на ИК и КЗГООС
11. Приемане на решение по предложения проект за решение на ИК по Вжм №139/18.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- отлагане на инвестиционната програма по договора за концесия с една година по молба на ЕТ”Милко Калайджиев”. Докладва Председателят на ИК.
12. Приемане на решение след изслушване становището на ИК и КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №244/30.08.2011г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-сключване на допълнителни споразумения към договори за учредено право на строеж върху недвижим имот –частна общинска собственост.Докладват Председателите на ИК и КТСУ.
13. Приемане на решение по предложения проект за решение на КЗГООС в ДЗ №203/12.07.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Продажба на недвижим имот /ЧОС/, представляващи земеделски имот №000268 по КВС на землище с Чернодъб /ЕКАТТЕ 81116/ с начин на трайно ползване –лозе, площ от 23,149, категория IV/четвърта/.Докладва Председателите на КЗГООС
14. Приемане на решение след изслушване становището на ИК по предложения проект за решение в ДЗ №242/26.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- създаване на търговско дружество с общинско участие в капитала за изграждане и експлоатация на Индустриална зона –Свиленград и одобряване на процедура по избор на частен партньор в него. Докладва Председателят на ИК
15. Приемане на решение след изслушване становищата на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №245/30.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР улица с о.т.297-271 по плана на Свиленград Докладва Председателят на КТСУ.
16. Приемане на решение след изслушване становищата на КТСУ по предложения проект за решение в ДЗ №246/30.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно- Дава съгласие да се учреди на "СОЛАР ХОЛД" ЕАД, гр.София, ул."Хр.Ботев" № 79, ет.З, представлявана от Румен Нанов право на прокарване на кабелна линия 110 kV за присъединяване на ФЕЦ "Михалич" към ОРУ 110 kV на подстанция "Свиленград". С новопредвиденото трасе на кабелната линия се засягат имоти общинска собственост: ПИ № 000051, ПИ № 000114 в землището на с.Пашово, ПИ № 000131, ПИ № 000185, ПИ № 000570, ПИ № 000559, ПИ № 000181, ПИ № 000113, ПИ № 000423, ПИ № 000079, № ПИ № 000141, ПИ № 000164, ПИ № 000163, ПИ № 000143, ПИ № 000107, ПИ № 000110, ПИ № 000151, ПИ № 000158, ПИ № 000153, ПИ № 000207 в землището на с.Щит, ПИ № 000003, ПИ № 000115, ПИ № 000364, ПИ № 000007, ПИ № 000109, ПИ № 000002, ПИ № 000314, ПИ № 000311, ПИ № 000015, ПИ № 00038, ПИ № 000717, ПИ № 000722 в землището на с.Райкова могила, ПИ № 000051, ПИ № 000068, ПИ № 000079 в землището на с.Димитровче, ПИ № 000148, ПИ № 000536 в землището на гр.Свиленград, Докладва Председателят на КТСУ.
17. Приемане на решение след изслушване становището на КОКПЧЕИ по предложения проект за решение в ДЗ №237/25.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград, относно-Дофинансиране на ОУ„Л.Каравелов”, ОУ„Капитан Андреев”- с.Кап.Андреево, ОУ”Христо Ботев” с.Левка, НУ „Христо Попмарков” и IОУ „Иван Вазов” за учебната 2011/2012 година. Докладва Председателят на КОКПЧЕИ .
18.Приемане на становище /мотивирано мнение/ по искане за опрощаване на дължими държавни вземания от Людмила Христова Илиева по искане на Председателя на комисията по опрощаване по Вжм № 92/06.06.2011г. Докладва Председателят на КЗСДС.

https://www.livechatalternative.com/