СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Благоустрояване и озеленяване на зелен пояс на дигата край река Марица на ул.”Крайречна”-гр. Свиленград по проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /гр.Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/” Договор №В1.11.04/14.03.2011г, по Програма за” Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г”, ще бъде на 17.09.2011г. в 13:00 часа в голямата заседателна зала на в Общинска администрация - гр.Свиленград. При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
https://www.livechatalternative.com/