Предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали

Общинска администрация - Свиленград

на основание чл.41 ал.1 от Закона за подземните богатства

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че е предоставена концесия за добив на подземни богатства-скалнооблицовъчни материали-кавернозни варовици, от находище „Свети Георги”, участък „Изток” и участък „Запад”,разположено в землището на с.Сладун, общ.Свиленград, обл.Хасково.

РЕШЕНИЕ № 966 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - КАВЕРНОЗНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ", УЧАСТЪК "ИЗТОК" И УЧАСТЪК "ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛАДУН, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, НА ЕТ "АЛЕКС - КО - АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ" - СОФИЯ
Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2012г.
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - кавернозни варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Свети Георги", участък "Изток" и участък "Запад", разположено в землището на с. Сладун, община Свиленград, област Хасково.
2. Определя концесионна площ, която е по крайния контур на запасите на находище "Свети Георги", участък "Изток" и участък "Запад", и е с размер 191 152 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 18 в координатна система "1970 г." съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение за оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - кавернозни варовици, от находище "Свети Георги", участък "Изток" и участък "Запад", разположено в землището на с. Сладун, община Свиленград, област Хасково, съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1.
5. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
6. Определя пряко за концесионер ЕТ "Алекс - Ко - Александър Койчев" - София - титуляр на Удостоверение за търговско откритие №0247 от 11 юли 06 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по т. 1 започва след съгласуване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостен работен проект и годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземните богатства - кавернозни варовици, от находище "Свети Георги", участък "Изток" и участък "Запад", разработени в съответствие с мерките и условията от положително решение по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони.
7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7.8. Концесионерът може да осъществява концесионна дейност само върху територии от концесионната площ, върху които е придобил право на собственост или върху които има учредено право на ползване или договор за наем със собственика на земята, и след приключване на съответните процедури за промяна на предназначението на поземлените имоти.
7.9. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива кавернозни варовици от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства - кавернозни варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка - при възникнала необходимост от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от проекта по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества подземни богатства и среднопретеглената им продажна цена по оперативни данни за отчетния период - до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата година, резултатите от маркшайдерските измервания, кантарни разписки, фактури и др., и отчет за вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. при усвояване на цялата или на част от банковата гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.10. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.12. при прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията - право на собственост - върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, включително заплащане на концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 12 626 лв. и се представя до 7 дни от влизането в сила на съответното решение по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се представя на концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е валидна до 28 февруари на следващата година.
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и матодиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" от методиката по т. 10.3 - кавернозни варовици за добив на блокове, не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" - кавернозни варовици за трошени фракции, не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 3958 лв., определен на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията - 1500 куб. м/шестмесечие (300 куб. м кавернозни варовици за добив на блокове и 1200 куб. м кавернозни варовици, годни за трошен камък), и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община Свиленград по ред, определен в концесионния договор.
11. При условия и по ред, определени в концесионния договор, концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ "Алекс - Ко - Александър Койчев" - София, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.

Приложение по т. 2

Координатен регистър на концесионната площ на находище "Свети Георги"
(Координатна система "1970 г.")

№ Координати
Х У
1. 4569342.70 9506789.00
2. 4569195.60 9506974.20
3. 4569101.00 9506974.00
4. 4568877.00 9507036.00
5. 4568803.00 9507033.00
6. 4568750.00 9506950.00
7. 4568770.10 9506771.10
8. 4568883.90 9506699.60
9. 4569112.00 9506730.00
10. 4569185.60 9506585.80
11. 4569309.30 9506700.60
12. 4569390.00 9506709.00
13. 4569400.00 9506670.00
14. 4569426.50 9506481.30
15. 4569396.70 9506439.20
16. 4569333.20 9506434.50
17. 4569251.70 9506403.80
18. 4569198.80 9506425.50https://www.livechatalternative.com/