Проектосписък за настаняване в общинско жилище

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.14 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, е изготвен Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2011 г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.
Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното табло в общината на 06. 02. 2012 г.
В 14 – дневен срок от обявяването му гражданите могат да правят възражения пред комисията за картотекиране.


https://www.livechatalternative.com/