Съобщение за обявено бедствено положение в Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград
съобщава на жителите на Свиленград и селата, че със заповед на кмета е обявено бедствено положение в общината. В резултат на тежката метеорологична обстановка, обилните валежи и преливащи язовири по течението на река Марица, нивото на реката се е повишило с над 3 метра. В сутрешните часове водата започна да прелива по крайбрежните улици „Граничар” и „Крайречна” и в кв. Гебран. В общината действа кризисен щаб и са предприети мерки за справяне със ситуацията в града и заплашените села Генералово и Капитан Андреево. Евакуирани са децата от ОДЗ „Зорница”, осигурени са автобуси за преместването им в ЦДГ „Слънце”. Начално училище „Христо Попмарков” е определено за център за настаняване на бедстващи хора.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


З А П О В Е Д

№ 193

Свиленград, 06.02.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия

ОБЯВЯВАМ:
Бедствено положение в Община Свиленград

В 7.30 часа на 06.02.2012г., вследствие на проливните дъждове през последното денонощие и повишаване на нивото на водите, са възникнали наводнения в кварталите по поречието на р.Марица.В резултат на сложната обстановка е необходимо спешно да се създадат предпоставки за защита на населението в засегнатите райони.
За постигане целите на горното

НАРЕЖДАМ:

1. В посочените райони организацията по управлението да се осъществява под мое ръководство с пълното съдействие на местните сили за реагиране и тези на РС ПБЗН.
2. Всички сили и средства за овладяване на положението де се включат след провеждане на необходимите инструктажи за действие.
3. Да се оповести населението в засегнатите райони за предотвратяване на нещастни случаи и готовност за евакуация.
4. Начало на въвеждане на бедственото положение, 06.02.2012г., 10.00 часа.
5. Да се създаде Общински щаб за координация и управление на дейностите под мое ръководство.
Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за изпълнение.
Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Хасково и да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Пеева-Секретар на Община Свиленград.ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ
Кмет на Община Свиленград


НП/НП


https://www.livechatalternative.com/