СЪОБЩЕНИЕ за издадено разрешение за строеж

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено
разрешение за строеж № 111/01.08.2012 г. за обект Многофункционална спортна зала в УПИ І-общ.,за КОО със спортна зала кв. 305 по плана на Свиленград с подобекти:
- помпена станция с ПП резервоар и паркинг в УПИ ІХ-общ. за паркинг към спортна зала, ТП и ОО кв. 301 по плана на гр. Свиленград
- паркинг в УПИ VІІ-6245, за градски спортен комплекс кв. 174 по плана на Свиленград
- улични водопроводи към многофункционална спортна зала в УПИ І-общ. за КОО със спортна зала кв. 305 по плана на Свиленград
- улична канализация – клон 1 от РШ 11 до същ. РШ на ул. “Камчия”, клон 6 от РШ 28 до РШ 11, клон 1 от РШ6 до РШ7, клон 3, клон 6 от РШ 22 до РШ 28 и клон 7
- изграждане на улици “Ненчо Христов”, от ул.”Драган Цанков до о.т. 7,ул.Сакар”, от ул.” Ненчо Христов” до о.т. 5, ул.”П.Станчев”, от ул.”Н.Христов до о.т.5 и ул.”В.Щерев”, от ул.”Сакар” до о.т.11

Разрешението за строеж, ведно с приложението към него са поставени на информационното табло в сградата на Общинската администрация .
https://www.livechatalternative.com/