Съобщение за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ Устройствен план на Свиленград

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консултации за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ Устройствен план на гр.Свиленград и землището му по чл.127 от ЗУТ и Доклад за екологичната му оценка по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Общественото обсъждане ще се проведе на 22 май 2013 г. от 13.00 ч. в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, бул. България №32.
Предварителният проект и докладът с приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на общината http://www.svilengrad.bg на 09.04.2013 г. и са на разположение до 09.05.2013 г. в приемното време за граждани в стая 215 в ОбА- Свиленград.
Писмени становища могат да бъдат подавани в деловодството на общината до 20 май 2013г.
https://www.livechatalternative.com/