Приемат се заявления за ползване на социални услуги по схема "Помощ в дома"

Започва приемът на заявления за ползване на социални услуги по схема “Помощ в дома” по проект „Моята сребърна есен – щастлива пролет” на Община Свиленград.
Заявленията се приемат от 22-ри април 2013 г. до 15 юни 2013 г. в Информационния център в Общинска администрация – Свиленград.
Кандидатите трябва да приложат следните документи:
•документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
•документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
•експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК (копие)
•документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
•актуално разпореждане за пенсия
•пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично

Забележка: За предоставените услуги по проект “Моята сребърна есен – щастлива пролет” се заплаща потребителска такса по инструкция, утвърдена от Общински съвет - Свиленград.
Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите.
Одобрените лица ще ползват услугата за период от 12 месеца.
https://www.livechatalternative.com/