Представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”

На 06.02.2014г., от 15.00 ч., в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград ще се проведе начална пресконференция за представяне на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” № BG161PO001/5-03/2013
https://www.livechatalternative.com/