Председателят на ОбС - Свиленград организира публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЛЕНГРАД ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.
на основание Закона за публичните финанси и Наредба №13 на ОбС – Свиленград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград.
Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите по отчета в стая №320 в ОбА-Свиленград. Обсъждането ще се състои на 17.03.2014 г., от 14.00 ч.,
в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград.
https://www.livechatalternative.com/