Покана до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 26 юни 2014 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. в ресторант "Марица" да участвате в провеждането на Първа сесия на Обществения форум в рамките на подготовката на стратегическите документи на общината за периода 2014 - 2020 г.
На сесията ще бъдат обсъдени визията, целите и приоритетите за развитието на общината, които ще залегнат в Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г., както и ще бъде представен разработения проект на Програма за опазване на Околната среда 2014 - 2020 г. в община Свиленград.

За общинското ръководство и експертния екип, отговорен за разработването на стратегическите документи, е важно да чуят Вашите мнения и препоръки, за да съставят реалистични и полезни за общината и хората стратегически документи за периода 2014 - 2020 г.

Ще се радваме да Ви поздравим като участник в работата на първата сесия на Обществения форум!
Общественият форум се провежда в изпълнение на Дейност 7. Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни, в рамките на проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
https://www.livechatalternative.com/