П О К А Н А до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации


Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 4 юли 2014 г. /петък/ от 11.00 ч. в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Свиленград, ет.2, да участвате в провеждането на публично обсъждане на проект на Последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград, 2007–2013г.
На срещата ще бъдат обсъдени изводите и препоръките, съдържащи се в доклада от извършената Последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2007–2013г., които да бъдат отчетени при подготовката на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014–2020г.

За общинското ръководство и експертния екип, отговорен за разработването на оценката, е важно да чуят Вашите мнения и препоръки, за да съставят реалистични и полезни за общината и хората стратегическите документи.
Моля да потвърдите вашето присъствие до 3 юли 2014 г. на някои от следните телефони или електронни адреси:
- Представител на изпълнителя „ФРМС Консулт” ЕООД – Демир Деянов, ел.поща: [email protected] тел: 02/ 976 8989 или 0898/ 464 202 или
- Представител на Общинска администрация Свиленград – Христина Николова - ръководител проект, тел. 0379/ 74 322, ел.поща: [email protected].

Ще се радваме да Ви поздравим като участник в срещата!


Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на Дейност 3: Извършване на Последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Свиленград, в рамките на проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
https://www.livechatalternative.com/