П О К А Н А до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 9 юли 2014 г. (сряда) от 13:30 ч. в ресторант "Марица" да участвате в провеждането на Втора сесия на Обществения форум в рамките на подготовката на стратегическите документи на общината за периода 2014 - 2020 г.
На сесията ще бъдат обсъдени мерките, дейностите, идеите за проекти и включването им в програмата за реализация, които ще залегнат в Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград за периода 2014-2020 г., включително ще се обсъди и консултира Методиката за мониторинг на политики.
За общинското ръководство и експертния екип, отговорен за разработването на стратегическите документи, е важно да чуят Вашите мнения и препоръки, за да съставят реалистични и полезни за общината и хората стратегически документи за периода 2014 - 2020 г.

Лице за контакт:
Христина Николова – Представител на Общинска администрация Свиленград и ръководител на проекта, тел. 0379/ 74 322, ст.316, ел.поща: [email protected].

Ще се радваме да Ви поздравим като участник в работата на втората сесия на Обществения форум!


Общественият форум се провежда в изпълнение на Дейност 7. Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни, в рамките на проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013 г., осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
https://www.livechatalternative.com/