СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Отдел „Капитално строителство, екология, обществени поръчки и контрол”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
/чл.21 от НПКДС/

За длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
В административно звено: Отдел „Капитално строителство, екология, обществени поръчки и контрол”
Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед№1117 от 07.07.2014г. на Кмета на община Свиленград, допуска до участие в конкурса за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Общинска администрация – Свиленград кандидатите:
ЖАКЛИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 21.07.2014г. от 13,00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, малката зала в ОбА.
На основание чл.25, ал.3 от НПКДС комисията единодушно
Р Е Ш И
Резултатът получен от кандидатите при провеждане на теста да се умножава с коефициент 5, а резултатът от интервюто да се умножи с коефициент 3.

На основание чл.25, ал.4 от НПКДС комисията единодушно
Р Е Ш И
Продължителността на теста да бъде два часа, а на интервюто до един час, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Председател:
/НАДЯ ПЕЕВА/
https://www.livechatalternative.com/