Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр.Свиленград и с. Капитан Андреево

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
Община Свиленград
и „Геосад“ ЕООД

обявяват, че съгласно Заповед № РД 16-19/28.08.2014 год. на изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /обнародвана в ДВ бр.76/12.09.2014год/, е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр.Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград. Изпълнител на дейностите е фирма „Геосад“ ЕООД – гр. София

1.За правилното отразяване на границите на имотите и вещните права на собствениците е необходимо:
• В срок до 12.10.2014 год. собствениците да обозначат границите на поземлените имоти;
• В срок от 12.10.2014 год. до 12.11.2014 год. да предоставят копие от документите и актовете, удостоверяващи правата върху имотите в урбанизираните територии /територията на населеното място, без земеделските имоти/. За целта в сградата на Община Свиленград ще работи приемна.

2.Геодезическите измервания на границите ще се извършват както следва:
• кв. „Кап. Петко войвода“ - в периода 12.10. до 31.10.2014 год. съобразно
схема – график, изложена във фоайето на ОбА ;
• кв. „ Гебран „ - в периода 03.11. до 14.11.2014 год.;
• за останалата част на гр.Свиленград от 12.10. до 23.12.2014 год. съобразно схема – график във фоайето на ОбА ;
• за с. Капитан Андреево – от 03.11. до 23.12.2014 год.
Собствениците следва да осигурят достъп до имотите си съобразно обявения график и да съдействат за правилното отразяване на собствеността им.
За неспазилите срока за предоставяне на документи или неосигурили достъп до имотите си за извършване на геодезически измервания, влиза в сила чл.39, ал.6 от Наредба No3 на МРРБ, т.е. разходите за попълването на липсващата информация са за сметка на собствениците.

За удобство и улеснение на гражданите, фирмата изпълнител ще има приемна в сградата на Община Свиленград в периода 12.10. - 12.11.2014 год.
За допълнителна информация: инж.Васил Петков - Пловдив, ул."Хан Аспарух"89, тел. 032/535801, моб. 0888819428, е-mail: [email protected]
https://www.livechatalternative.com/