Публично обсъждане за изработване на Интегриран план за градско развитие

На 16.10.2014г. от 15:00 ч ,в заседателната зала в ОбА Свиленград, ще се проведе публично обсъждане, на което обществеността ще бъде запозната с насоките, в които ще продължи изработването на Интегриран план за градско развитие (ИПГВР) на гр.Свиленград. Ще бъдат представени целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация, както и визията на града до 2020 г. На предстоящото обсъждане ще бъде потърсено мнението, препоръките и предложенията на обществеността по бъдещото изпълнение на дейностите и изработването на плана. Разчитаме на активно гражданско присъствие и участие!
Община Свиленград изпълнява Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград” съгласно сключен Договор № BG161PO001/5-03/2013/007, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., ,процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие .
https://www.livechatalternative.com/