Изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурс за главни експерти в отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” в Общинска администрация – Свиленград

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД
Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302
На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл
и Заповед №3983/22.10.2014г. на Кмета на Община Свиленград


ОБЯВЯВА КОНКУРС :

1. Конкурсът се обявява за 3 /три /щатни бройки от длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ”

в Отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград-
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:
- степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛЪВЪР
- професионален опит – 2/ДВЕ/ ГОДИНИ
- ранг – ІV МЛАДШИ
- Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки.
- Професионално направление – Право, Икономика, Туризъм.
- Специалност– Право, Международни икономически отношения, Финанси, Туризъм.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- магистърската степен на образование е предимство;
- владеене на английски език /владеенето на два или повече чужди езици е предимство/;
- работа с- Word, Excel, Power Point, Internet и електронна поща;
- Познания в работата с Оперативните програми. Опит в подготовка, изпълнение и/или координация на проекти, финансирани от Европейския съюз, Държавния бюджет, Международни фондове или други донорски програми.
- Познания в областта на Европейското и Българското законодателство.
- Умения за работа в екип, обобщаване и анализиране на информация и представяне на резултати, комуникативност, способност за работа в динамична среда.
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. Решаване на тест;
5.2. Интервю.
6. Кандидатите да представят следните документи:
6.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
6.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС вр. чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
6.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
6.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация /сертификати, удостоверения и др./
6.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
7. Място на подаване на документите: Сградата на Общинска администрация-Свиленград, гр.Свиленград, бул.”България”32, ст.303
8. Срок за подаване на документите: 10 дни от датата на публикуване на обявата за предстоящия конкурс /чл.10а, ал.1, т.4 от ЗДСл/
9. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика –
Цел на длъжността: Привличане на външно финансиране за дейностите на община Свиленград.
Области на дейност: Събиране на информация, разработване на проектни предложения и програмни документи за външно финансиране на община Свиленград.
Участва при разработване и изпълнение на проекти и контролира тяхната подготовка за кандидатстване от Европейските фондове и последващото им отчитане.
Следи за проектната обезпеченост и наличната тръжна документация на проектите, изготвя месечни справки и доклади за напредъка при подготовката и реализацията на проектите.
Обобщава и анализира информацията, за проучване на различни практики, проблеми и алтернативни решения.
10. Размер на основната заплата за длъжността – 580лв.
11. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

За повече информация относно конкурса - телефон 74303.

https://www.livechatalternative.com/