Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт "Проекти, Програми, Инвестиции"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
/чл.21 от НПКДС/


За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ”
В административно звено: Отдел “Местно икономическо развитие, проекти и програми”
Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№4422 от 10.11.2014г. на Кмета на община Свиленград, допуска до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” в Общинска администрация – Свиленград, кандидатите:
СВЕТЛАНА ПАНАЙОТОВА ПЕТЕВА-ПАНАЙОТОВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА НЕДКОВА ТАУШАНОВА
Не допуска до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” в Общинска администрация – Свиленград, кандидатите:
ЙОАНА МИРОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА- Липса на професионален опит`
МАРИЯН НЕНКОВ ДЕРВЕНКОВ- Липса на професионален опит
НИНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА-ДИМИТРОВА- Професионалният опит не отговаря на изискуемия за длъжността.
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГЪЛЕВА- Не е представила документи, удостоверяващи професионален опит.

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 12.11.2014г. от 10,30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, стая 320.

На основание чл.25, ал.3 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Резултатът получен от кандидатите при провеждане на теста да се умножава с коефициент 5, а резултатът от интервюто да се умножи с коефициент 3.

На основание чл.25, ал.4 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Продължителността на теста да бъде два часа, а на интервюто до един час, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Председател:
/Надя Пеева/
https://www.livechatalternative.com/