От 04.03.2015г. до 10.03.2015г. общината приема заявления за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че съгласно Решение №1078/25.02.2015г. на Общински съвет – Свиленград, на територията на общината са определени земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за селскостопанската 2014-2015г. Списъците – Приложения към решението на ОбС-Свиленград, съдържащи пълно описание на имотите и средните годишни рентни плащания за всяко землище, са публикувани на интернет страницата на общината, обявени са на информационното табло във фоайето на ОбА-Свиленград и кметствата по населени места на територията на общината.
В срок от 04.03.2015г. до 10.03.2015г. лицата, проявяващи интерес за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади следва да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до Кмета на Община Свиленград, ведно с приложени към него документи. На база подадени заявления комисия, назначена със заповед на Кмета, ще извършва разпределение на пасищата, мерите и ливадите на животновъдите, отговарящи на изискванията на ЗСПЗЗ, и те ще могат да сключат договори с общината без търг или конкурс.
Поради кратките срокове и предстоящите празнични и почивни дни в началото на м.март, Община Свиленград ще приема заявления на 07.03.2015г. и 08.03.2015г. / събота и неделя / от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани, находящ се на първи етаж в сградата на общината.
За справки и информация: тел. 0379/74 311; 0379/74 312; 0379/74 313 на ОбА - Свиленград
https://www.livechatalternative.com/