Обществено обсъждане на цялостната разработка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

В резултат на изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/” гр.Свиленград вече има разработен проект на ИПГВР и визия за развитие до 2020 година - „Свиленград – притегателен център за младите хора, с развити транспортно – логистични, икономически и обслужващи функции, град със значимо културно–историческо наследство, отворена врата на Европа към Азия и Беломорието”.
На 12.03.2015г. от 15:00 ч, в заседателната зала в ОбА Свиленград, ще се проведе обществено обсъждане на цялостната разработка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие.
Проектът се изпълнява съгласно сключен Договор № BG161PO001/5-03/2013/007, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие .
https://www.livechatalternative.com/