Публично обсъждане на проекта на бюджет 2016

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 Г.

Публичното обсъждане ще се състои на 30.11.2015 г., от 14.00 часа, в Малката зала на ОбА-Свиленград на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси при следния дневен ред:
• Представяне на проекта за общински бюджет за 2016 г.
• Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
• Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.
Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №320 в ОбА след 26.11.2015 г.
https://www.livechatalternative.com/