Обявление за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Фонд ФЛАГ за разплащания по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „МБАЛ Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона на общинския дълг, приета от ОбС- Свиленград, за поемане на общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Разплащания по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „МБАЛ Свиленград ", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-003-017/18.08.2015г. с Министерство на енергетиката, Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” , финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
СТОЙНОСТ: До 325 000 лв.
ВИД НА ДЪЛГА: Дългосрочен
СРОК НА ДЪЛГА: До 24 месеца
НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ: Безвъзмездно финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. чрез Министерството на енергетиката и чрез учредяване на залог върху собствените приходи и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.12.2015 г., петък, от 11:30 ч., в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в ОбА – Свиленград, стая 316.
https://www.livechatalternative.com/