Обявление за публично обсъждане на проекти на Стратегия за управление на ОС 2015-2019 г. и Програма за управление и разпореждане с ОС за 2016 г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015г. – 2019г.И ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016г.
на основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество на ОбС-Свиленград. Обсъждането ще се състои на 08.01.2016г. /петък/ от 14.00 часа в Малката зала на ОбА. Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №310 в ОбА- Свиленград след 28.12.2015г.

https://www.livechatalternative.com/