Съобщение във връзка с програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради

Във връзка с подаване на Заявление за интерес и финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за саниране на многофамилни жилищни сгради, уведомяваме жителите на града, че е достигнат лимитът на разполагаемия финансов ресурс за Община Свиленград в резултат на проявения интерес и големия брой подадени заявления.
Броят на одобрените Заявления за интерес и финансова помощ, както и сключените договори със Сдруженията на собствениците са отразени в РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г. на сайта на община Свиленград в секция „Актуално”.
https://www.livechatalternative.com/