Обява за наемане на медицински сестри и медицински фелдшери по проект на общината

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.
Комисия за подбор на медицински специалисти организира приема на документи от кандидатстващите медицински специалисти, осигурявайки необходимите условия и ресурси, като паралелно с това провежда интервю с тях за преценка на професионалните им умения и лични качества.
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа”, подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината, ет.1, ст. 207 в срок от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително.

Необходими документи:

• документ за самоличност (за справка)
• автобиография
• диплома за базово медицинско образование №..., издадена от...; образователно-квалификационна степен...; специалност...(копие);
• документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
• служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
• пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

За справки и запитвания: 0379/74349 – Мариана Димитрова – администратор по проекта.
https://www.livechatalternative.com/