Съобщение до жилищно спестовните вложители в Община Свиленград

Съобщение от Местна комисия по чл. 8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ до всички жилищно спестовни вложители, които са включени в окончателния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ към 31.12.2009 г. и не са ползвали своите компенсации, напомняме, че във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ. Бр.100/2008г.; изм. бр.44/2009г. и изм.бр.99/2009г. изм.бр.104/2013г./ следва да имат предвид :
- Съгласно §11, ал.3, право на левова компенсация по чл.7, ал.1 имат лица, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016 г. включително /краен срок за приемане на документи от местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ/.
- Съгласно §11, ал.4, изплащането на левови компенсации се извършва от НКЖФ чрез местните комисии по чл.8, ал.2 по реда на постъпилите заявления за реализиране права в срок до 31 декември 2019г.

Лице за контакти: Нели Парашева – Началник-отдел „Общинска собственост”, стая № 311 в ОбА-Свиленград, тел. 0884776640 или 0379 / 74 311.

https://www.livechatalternative.com/