Съобщение за публикуван проект на Наредба за насърчаване на инвестициите

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.03.2016г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет”
- „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свиленград и издаване на сертификати клас В.
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 14 дни от публикуването му в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]
https://www.livechatalternative.com/