Публично обсъждане на отчета на бюджет 2015

На 21.03.2016 г. от 14.00 часа в Малката зала на Община Свиленград,
на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на
Общински съвет - Свиленград и Кмета на Община Свиленград организират публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2015 г. при следния дневен ред:
• Представяне на отчета на общинския бюджет за 2015 г.
• Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
• Изготвяне на протокол, който е неразделна част от отчета и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.
Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №320 в ОбА след 16.03.2016 г.
https://www.livechatalternative.com/