Приети са кадастралните карти и регистри на землищата на Свиленград и с. Кап. Андреево

Община Свиленград съобщава, че в Държавен вестник, бр. 21 от 18.03.2016 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково е обнародвала съобщение, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево /без територията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград/.
Кадастралната карта и кадастрални регистри ще бъдат изложени от 19.03.2016 г. с работно време понеделник-петък от 9,00-12,00 часа и от 13,00-16,00 часа в сградата на Бизнес център-Свиленград, намираща се на ул. „Септемврийци” №6.
В 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването в Д.В. заинтересованите собственици на имоти могат да направят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково.
https://www.livechatalternative.com/