До 5 май 2016 г. е срокът за подаване на проекти за младежки дейности, финансирани от общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград
ОБЯВЯВА
стартиране на процедура за набиране на проектни предложения
Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград.
Проектите се подават в Консултативния съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград в Дирекция „Хуманитарни дейности” по утвърдените формуляри и съпътстващи документи, запечатани в плик, на адрес: гр.Свиленград, 6500, бул. България № 32, ет. 2, стая 318, по куриер или по пощата на същия адрес. Проектите могат да бъдат подадени на място и в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Свиленград.
Проектни предложения ще се приемат до 17.00 часа на 05.05.2016 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация може да получите на интернет страницата на Община Свиленград www.svilengrad.bg, раздел Актуално или чрез електронна поща [email protected].
https://www.livechatalternative.com/